Tegevusteraapia teenus

–  tegevusterapeut on tegevuse ja tegevusvõime spetsialist. See tähendab seda, et kui inimesel esinevad igapäevaeluga toimetulekul piirangud ( kodus, koolis, tööl või vabaaja veetmisel), siis tegevusterapeut selgitab välja selle, kas piirangute ületamiseks ja võimalikult iseseisvaks toimetulekuks on vaja leida mõni abivahend ja/ või kohandada keskkonda ja/või treenida ja arendada puudulikku funktsiooni mis piirangut põhjustab ja/ või treenida mõnda oskust ja/ või õppida midagi teistmoodi tegema ning vastavalt sellele planeeritakse tegevusterapeutiline sekkumine. Siinkohal on oluline see, et eesmärk püstitatakse alati koos kliendiga lähtudes sellest, millised on kliendi soovid ja vajadused.

 

Füsioteraapia teenus

– füsioterapeudi olulisim töövahend on silmad ning käed, et vaadelda ja hinnata kliendi liikumisvõimet: milline on liikumisvõime hetkel (sh hiljutised muutused), millised on liikumis- ja tegevusvõimet piiravad ja soodustavad tegurid, milline on konkreetne vajadus ning mida klient soovib. Selle põhjal planeeritakse teraapia alati konkreetse eesmärgi suunas, häirunud funktsiooni või tegevuse sooritamise häire raviks kasutakse enim terapeutilist harjutust (kliendi aktiivsust kaasavad harjutused/tegevused), manuaalseid võtteid (pehmekoeteraapia võtted, lihasenergia tehnikad ja palju muud) ja liikumisravi.

 

Loovteraapia teenus

– loovterapeut on spetsialist, kes oma töös kasutab erinevaid kunstimeediaid ja loomingulisi vahendeid, et arendada/ taastada inimese erinevaid funktsioone ja/ või toetada psühhoterapeutiliste võtetega inimese hingelisi protsesse. Loovteraapias on alati püstitatud koos kliendiga eesmärk või eesmärgid, kuhu poole koos liigutakse.

 

Sotsiaaltöötaja teenus

– oluline osa sotsiaaltöötaja töös on võrgustikutööl, see tähendab seda, et sotsiaaltöötaja nõustab ja suunab inimest ja/ või inimese elus olulisi inimesi ja/ või vajalikke ametkondi, et toetada ja soodustada inimese edaspidist toimetulekut. Vajadusel sotsiaaltöötaja jõustab, motiveerib ja julgustab inimest ja tema lähedasi, samuti koordineerib vajadusel erinevaid inimese jaoks vajalikke teenuseid.

 

Psühholoogi teenus

– psühholoogi teenuse osutamise eesmärgiks on kliendi ja tema lähivõrgustiku psühholoogilise toimetuleku säilitamine või parandamine. Koostöös kliendi ja/või tema lähedastega probleemsete valdkondade, arenguvajaduste, olemasolevate ja vajalike lisaressursside selgitamine, olukorra analüüs ja tegevuskava koostamine.  Kliendile või tema lähedastele toimetulekut toetavate ja parandavate võtete õpetamine ja nende harjutamine, soovitud muudatuste soodustamine, jälgimine ja kinnistamine. Vajadusel teistele teenustele edasisuunamise vajaduse täpsustamine ja korraldamine.

 

Eripedagoogi teenus

-eripedagoog tegeleb inimese arengulise- ja haridusliku toimetulekuga. Analüüsib toimetulekuks vajalike keskkondade ja õppekavade sobivust, uurib isiku õpioskusi ja õppimiseks olulisi psüühilisi protsesse, sealjuures võtab arvesse isiku arengulist eripära. Treenib ja arendab kognitiivset võimekust, tegeleb kõneaendusega, õpetab alternatiivseid kommunikatsioonimeetodeid. Nõustab lähedasi ja teeb võrgustikutööd, selgitab välja elukestva õppimise vajadused ja võimalused, arvestades inimese arengulisi ja ealisi muudatusi ning erivajadusi.

 

Logopeedi teenus

-logopeed uurib ja hindab kliendi suhtlemiseeldusi ja -oskusi ning sellest tulenevat toimetulekut. Ta planeerib suhtlemise arendamiseks vajalikud meetmed, hindab suhtlemisabivahendite (kõnet toetavad viiped, foto ja piltkommunikatsioon, tehnilised abivahendid jms) kasutamise vajadust ja juhendab nende kasutamise osas, aitab arendada/taastada/säilitada verbaalset ja/või alternatiivset suhtlemisoskust õpetades nii klienti kui juhendades tema lähedasi, aitab luua erivajadusest lähtuvaid individuaalseid suhtlemist toetavaid abivahendeid.  Samuti uurib ja hindab kliendi neelamis- ja söömisoskusi ning nõustab vajadusel nende arendamise võimaluste ning toetavate abivahendite osas.

 

Kogemusnõustaja teenus

-kogemusnõustamise teenuse eesmärgiks on ennetada puuetega laste vanemate sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide teket ning samas aidates seeläbi parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku keskkonna kujunemist. Nõustamine põhineb sõnumil, et igaüks kannab lahendust oma igapäevaelu probleemidele endaga kaasas ja õige toetus toob lahenduse pinnale. Nõustaja ülesanne ei ole lahendada teise inimese probleeme, vaid pigem aidata inimesel ise lahendust leida. Nõustajad ei ütle teistele, mida nad „peavad” tegema ega anna otsest nõu, vaid aitavad inimestel leida oma lahendused kuulamise, kogemuste jagamise, olemasolevate võimaluste ja ressursside leidmise ning toe pakkumise läbi.

 

Õe teenus

õde hindab kliendi haigusteadlikkust. Nõustab haiguse ja sümptomitega toimetulekut ning  soovitab vajadusel meditsiinilisi abivahendeid ja õpetab neid kasutama. Õe teenus on nõustava sisuga ja ei hõlma ravimisega seotud tegevusi.

 

Arsti teenus

-arst hindab kliendi terviseseisundit ning vajadusel konsulteerib edasise tegevuse osas. Arsti teenus on nõustava sisuga ja ei hõlma ravimisega seotud tegevusi.